واحد 4 ( کار با چوب ) حرفه و فن پایه دوم راهنمایی

سوالات حرفه وفن واحد( 4) کار با چوب

پایه دوم راهنمایی

 

1- چوب های مختلف دارای چه ویژگیهایی هستند؟

2- چگونه می توان عمر مفید چوب ها را در مقابل پوسید گی و هجوم حشرات افزایش داد؟

3- با توجه به شکل های زیر سختی و نرمی چوب های زیر را مشخص کنید؟

(الف) سپیدار،نمدار و توسکا .....................(ب) انجلی و ممرز.........................

(ج) چنار و راش ....................

 

 

4- چوبها معمولاَبر اساس شکل برگ درختان به چه گروه هایی تقسیم می شوند؟با مثال

5 - جنگل های ایران،منابع اصلی تهیه چوب هستند وعمدتاً دارای درختان نوع .............هستند.

6- سوزنی برگان دارای چوب های ...................وپهن برگان چوب های.............دارند.

7- سختی و نرمی چوب ها را با چه ابزارآلاتی می توان تشخیص داد؟

8- چرا در کار های تزیینی بیش تر از چوب پهن برگان استفاده می شود؟

9- چگونه می توان سختی و نرمی چوب ها را به وسیله اره ورنده تشخیص داد؟

10- چرا چوب بر خلاف خیلی از اجسام دیگر ،روی آب می ایستد؟

11- تنوع رنگ در چوب های ...........برگ بیشتر از ...........برگ است.

12- یک درخت از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟نام ببرید.

13- چراچوب درختانی که تازه قطع شده اند نمی توان برای ساخت وسایل چوبی استفاده کرد؟

14- سه دلیل برای خشکاندن چوب ها پس از قطع درخت و تبدیل به الواربنویسید.

15- چوب ها در چه صورتی قابل پرداخت ورنگ کردن می شوند؟

16- چوب ها را به چند صورت می توان خشک کرد؟نام ببرید.

17- یکی از روش های متداول خشک کردن چوب در کارگاه های درودگری...... ............است.

18-  روش خشک کردن چوب در هوای آزاد چگونه است؟توضیح دهید.

19- خشک کردن چوب در هوای آزاد ،بسته به....................و.....................طولانی می شود.

20- در روش طبیعی خشک کردن چوب برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب وحفاظت در برابر بارندگی  چه باید کرد؟

21- چرا برای مصارف خاص چوب (مبلمان وتزیینات داخلی ) آن را در کوره های چوب خشک کنی خشک می کنند؟دو دلیل

22- چوب های خشک شده در این روش روشن تر و فاقد پوسیدگی است.

(الف) طبیعی                               (ب)مصنوعی

23- سه مورد از مزایای خشک کردن چوب به روش مصنوعی را بنویسید.

24- زمان حشک کردن چوب در کوره به چه عواملی بستگی دارد؟چهار مورد

25- منظور از کوره چوب خشک کنی چیست؟

26- کدام یک از موارد زیر در کوره چوب خشک کنی کنترل میشود؟

0الف) رطوبت       ب)حرارت          ج)جریان هوا            د)هر سه

27- از مغار چه استفاده هایی می شود؟دو مورد

28- مغارها ابزارهای.....................هستند.

29- مغار چیست؟

30- انواع مغار را نام ببرید.

31- قبل از استفاده از مغار چه نکاتی را باید در نظر داشت؟

32- هنگام کار با مغار چه نکاتی باید رعایت شود؟             

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:38  توسط راضیه حکیمی  |